Slider - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Aurora Creation

Slider - Dokumentacja modułu Magento 2

Opis modułu

Moduł umożliwia dodanie widżetu ze slajderem fotografii na wybranej stronie w sklepie.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.2, 2.3 i 2.4.

Sposób działania

Aby móc dodać widżet Slidera musisz stworzyć przynajmniej 1 baner i 1 slajd.

Dodawanie slajdu:

Kieruj się do Panelu Admina. Tam przejdź do Content > Aurora Banner > Slides.

Wybierz opję Create New Slide.

Pojawi się widok konfiguracji slajdu.

Slider 4

Name- nazwa slajdu.

Assign to Banner(s)- przypisanie do baneru.

Enable Slide - włącz slajd.

Store View - wybór Store View.

Slajd może być wyświetlany dla wybranej grupy klinetów i w wybranym przedziale czasu.

Slider 5

Customer Groups - wybór grupy klienta.

Display From - data początkowa wyświetlania

Display To - data końcowa wyświetlania

Wybór obrazka do slajdu:

Slider 6

Image Type - wybór między dodaniem obrazka z pliku bądź z linku.

Large Image File- dodanie obrazka o szerokości maksymalnej 1023 px.

Można również załadować obrazki innej maksymalnej szerokości.

Image Title - tytuł slajdu.

Image Alt - alternatywny opis obrazka.

Slider 7

URL - umożliwia wstawienie linku, do którego ma przekierowywać kliknięcie przycisku nad slajdem.

Open URL in New Window- czy strona ma otworzyć się w nowym oknie.

Add 'No follow' to URL - dodaje atrybut nofollow do adresu URL.

Slider 8

Enable title and button- włącz opcję przycisku i tytułu dla slajdu.

Title- tytuł wyświetlany nad slajdem.

Color- kolor przycisku.

Description - opis wyświetlany nad slajdem.

Button text - tekst wyświetlany w przycisku.

Position X - pozycja przycisku względem osi X.

Positon Y- pozycja przycisku względem osi Y.

Bgd 6 Oxg

Po konfiguracji slajdu należy wybrać opcję Save

Zapisany slajd pokaże się pod ścieżką Content > Aurora Banner > Slides.

Dodawanie baneru:

Kieruj się do Panelu Admina. Tam przejdź do Content > Aurora Banner > Banners.

Wybierz opję Create New Banner.

Slider 1 A

Pod podaną ściężka otrzymasz konfiguracje do baneru, składającą się z pól:

Name – nazwa baneru.
Enable Banner – włącz baner.

oraz pól umożliwiających zmianę zachowania Slidera:

Slider 2

Animation Effect– pozwala na wybór animacji podczas przejścia Slidera.

Pause Time Between Transitions, ms– umożliwia ustawienie czasu pauzy między widokiem kolejnych slajdów, wyrażony w milisekundach.

Slide Transition Speed, ms– ustawienie szybkości przejścia między kolejnymi sladami, wyrażona w milisekundach.

Stop Animation While Mouse is on the Banner– zatrzymanie przejścia między slajdami, kiedy kursor myszy znajduje się na banerze.

Display Arrows – pokazuje strzałki nawigacyjne.

Display Navigation Bullets– pokazuje paginację u dołu Slidera.

Autdtsl

Jeżeli jest dodany slajd, można przypisać go do baneru zaznaczając checkbox.

3564 X 95

Po konfiguracji slajdu należy wybrać opcję Save

Zapisany sliajd pokaże się pod ścieżką Content > Aurora Banner > Banners.

Dodawanie widżetu Slidera:

Kieruj się do Panelu Admina. Tam przejdź do Content > Elements > Widgets.

Wybierz opję Add Widget.

Neseffc

W opcji Type musisz wybrać Rich Banner Slider.

W opcji Design Theme motyw swojego sklepu.

Następnie należy kliknąć przycisk Continue

Nmx 0 Atj

Pojawi nam się widok gdzie wpisujemy tytuł widżetu, przypisujemy widżet do Store Views.

89 Fnxb 3

W rubryce Layout Updates po kliknięciu w przycisk Add Layout Update wybieramy gdzie (na jakich stronach i w jakim kontenerze) ma wyświetlać się widżet ze Sliderem.

W zakładce Widget Options:

Choose banner type - wybieramy typ banneru.

Banner 1 - przyciskiem Select Banner... wybieramy baner z przypisanym slajdem.

Slider 9

Po konfiguracji widżetu należy kliknąć przycisk Save, odświeżyć cache, Slider pojawi się w wybranym miejscu.

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:magento2/slider.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/slider": "*"
  ...
},

 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
 composer update aurora/slider
php bin/magento module:enable Aurora_Slider
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_Slider
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!